Kaikki tunnelukot


18 eri tunnelukkoa

Tältä sivulta voit löytää lisätietoja tunnelukoista sekä yksittäisten tunnelukkojen testit. Klikkaa listalta tunnelukkoa josta kaipaat lisää tietoa.

Hylkäämisen tunnelukko

Hylkäämisen tunnelukko tarkoittaa henkistä estoja ja pelkoja liittyen hylätyksi tulemiseen tai hylkäämiseen. Henkilö, jolla on hylkäämisen tunnelukko, voi kokea pelkoa siitä, että hänet hylätään, ja tämä pelko voi ilmetä esimerkiksi eristäytymisenä, välttelynä tai ihmisten välttämisenä.

Hylkäämisen tunnelukko voi vaikuttaa myös henkilön ihmissuhteisiin, itsetuntoon ja arvostukseen itseä kohtaan. Se voi johtaa myös siihen, että henkilö asettaa itselleen korkeita odotuksia ja pelkää epäonnistumista ja näin myös hylkäämistä, mikä voi rajoittaa hänen toimintaansa ja elämäänsä.

Hyväksynnän haun tunnelukko

Hyväksynnän haun tunnelukko omaava henkilö etsii jatkuvasti muiden ihmisten hyväksyntää ja arvostusta. Tämä voi ilmetä esimerkiksi liiallisena mukautumisena muiden ihmisten tarpeisiin ja odotuksiin, itsensä sivuuttamisena tai hylkäämisen pelkona, jos henkilö ei saa toisten hyväksyntää. Tämä tunnelukko voi johtaa myös siihen, että henkilö asettaa liian korkeita vaatimuksia itselleen ja pyrkii jatkuvasti miellyttämään muita, mikä voi aiheuttaa stressiä ja uupumusta.

Hyväksynnän haun tunnelukko voi vaikuttaa henkilön itsetuntoon ja itsetuntoon sekä hänen kykyynsä ilmaista itseään ja tehdä päätöksiä omasta elämästään.

Uhrautumisen tunnelukko

Uhrautumisen tunnelukko tarkoittaa henkilön taipumusta uhrata omaa hyvinvointiaan tai tarpeitaan muiden hyväksi tai yhteisön eteen. Tämä tunnelukko voi ilmetä esimerkiksi liiallisena auttamisen haluna, itsensä uhraamisena muiden ihmisten hyväksi tai jatkuvana tuntemuksena siitä, että omien tarpeiden ja toiveiden huomioiminen on itsekästä tai väärin. Henkilö voi kokea voimakasta syyllisyyttä, jos hän ei auta muita tai jos hän ottaa aikaa itselleen ja omille tarpeilleen.

Uhrautumisen tunnelukko voi johtaa uupumukseen ja stressiin, koska henkilö ei anna itselleen riittävästi aikaa lepoon ja palautumiseen. Tämä tunnelukko voi myös vaikuttaa negatiivisesti henkilön ihmissuhteisiin, koska hän voi tuntea olevansa velvollinen auttamaan muita ja unohtaa omat tarpeensa.

Alistumisen tunnelukko

Alistumisen tunnelukon omaava henkilö kokee voimakasta tarvetta miellyttää muita ihmisiä ja välttää konflikteja. Tällainen henkilö saattaa esimerkiksi jatkuvasti mukauttaa omaa käytöstään ja mielipiteitään muiden odotusten mukaisesti, vaikka se ei olisi omien arvojen mukaista tai johtaisi henkilön omien tavoitteiden sivuun.

Alistumisen tunnelukko voi johtaa henkilön kyvyttömyyteen ilmaista itseään ja tehdä omia valintoja, mikä voi haitata henkilön henkilökohtaista kasvua ja kehitystä.

Riippuvuuden tunnelukko

Riippuvuuden tunnelukon omaava henkilö kokee voimakasta tarvetta olla riippuvainen jostakin tai jostakin henkilöstä. Tällainen henkilö saattaa esimerkiksi kokea tarvetta olla jatkuvasti parisuhteessa tai tuntea voimakasta tarvetta käyttää päihteitä tai muita riippuvuutta aiheuttavia aineita.

Riippuvuuden tunnelukko voi johtaa henkilön kyvyttömyyteen selviytyä ilman riippuvuuden kohdetta ja vaikeuttaa hänen kykyään luoda terveitä ihmissuhteita ja saavuttaa omia tavoitteitaan.

Epäonnistumisen tunnelukko

Epäonnistumisen tunnelukon omaava henkilö pelkää epäonnistumista niin paljon, että se vaikuttaa hänen toimintaansa ja ajatteluunsa. Tällainen henkilö saattaa vältellä haasteita ja riskejä, koska hän pelkää epäonnistumista ja sitä, että häntä arvostellaan tai hän menettää arvostuksensa.

Epäonnistumisen tunnelukko voi johtaa siihen, että henkilö ei uskalla yrittää uusia asioita ja kehittyä omassa elämässään. Tämä voi puolestaan ​​johtaa elämän pysähtymiseen ja tyytymiseen siihen, mikä ei tunnu enää tyydyttävältä.

Epäonnistumisen tunnelukko voi myös vähentää henkilön itseluottamusta ja heikentää hänen kykyään suoriutua tehtävistä.

Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko

Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukon omaavalla henkilöllä vaikeuksia käsitellä ja ilmaista tunteitaan avoimesti. Tämä tunnelukko voi johtua esimerkiksi lapsuuden kokemuksista, jolloin henkilö on oppinut pidättämään tunteitaan ja välttämään konflikteja tai henkilökohtaisen traumaattisen kokemuksen seurauksena. Tämä tunnelukko voi ilmetä vaikeutena ilmaista itseään, vaikeutena tunnistaa ja käsitellä tunteitaan sekä välttämiskäyttäytymisenä, kuten välttämällä tilanteita, jotka herättävät tunteita.

Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko voi vaikuttaa henkilön kykyyn luoda syviä ja merkityksellisiä ihmissuhteita ja haitata henkilön tunteiden säätelytaitoja.

Suojattomuuden tunnelukko

Suojattomuuden tunnelukon omaava ihminen kokee itsensä haavoittuvaiseksi, alttiiksi vahingoittumiselle ja että hänen on vaikea luottaa muihin ihmisiin tai antaa muiden ihmisten lähestyä itseään. Tämä tunnelukko voi johtua esimerkiksi lapsuuden kokemuksista, joissa henkilö on kokenut, että häntä ei ole suojeltu tai hänen turvallisuuttaan ei ole otettu huomioon, tai jos hänen vanhemmat ovat olleet hyvin pelokkaita siitä mitä kamalaa voi tapahtua. Se voi myös johtua pettymyksistä tai traumoista myöhemmässä elämässä, jotka ovat lisänneet henkilön epäluuloisuutta ja vahingoittuvuuden tunnetta.

Aktivoitunut lukko näkyy mm. voimakkaina pelkoina ja ahdistuksina, yltiövarovaisuutena tai tunnelukkoa vastaan kapinoidessa päinvastoin lukko ilmenee niin että toimii itse suojattomasti ja rajattomasti.

Oikeutuksen tunnelukko

Oikeutuksen tunnelukko syntyy jos vanhemmat eivät ole uskaltaneet vetää lapselleen johdonmukaisia rajoja. Oikeutuksen tunnelukko on useimmiten kompensaatiota toista tunnelukkoa – vajavuuden, tunnevajeen, ulkopuolisuuden tai alistumisen tunnelukkoa vastaan.

Aktivoitunut tunnelukko näkyy mm. tunteena että itsellä on oikeuksia joita muilla ei ole, dominoivana ja alistavana kohteluna muille. Pelisääntöjen rikkomisena ja oman edun tavoitteluna vaikka kyynärpäätaktiikoin. Ovat usein ihmissuhteissa ihmisten kanssa, joilla on alistumisen, hylätyksitulon tai hyväksynnän haun tunnelukko

Riittämättömän itsekontrollin tunnelukko

Riittämättömän itsekontrollin tunnelukon omaava henkilö kokee vaikeuksia hallita tunteitaan ja käyttäytymistään tilanteissa, joissa hän kokee painetta tai stressiä. Tämä voi ilmetä esimerkiksi impulsiivisena käyttäytymisenä, äkillisenä vihan purkauksena tai voimakkaana tarpeena kontrolloida muita tai ympäristöään.

Tällaisen tunnelukon taustalla voi olla esimerkiksi lapsuuden traumoja tai kokemuksia, joissa henkilö ei ole saanut riittävästi tukea tunteidensa säätelyyn tai on joutunut kokemaan voimakasta kontrollia ulkopuolisten taholta.

Pessimistisyyden tunnelukko

Pessimistisyyden tunnelukon omaavalla henkilöllä on taipumusta ajatella negatiivisesti ja odottaa huonoja tapahtumia tulevaisuudessa. Tämä voi ilmetä esimerkiksi ajattelemalla, että asiat eivät koskaan suju hyvin tai että mikään ei koskaan muutu paremmaksi.

Pessimistinen ajattelu voi rajoittaa henkilön elämää ja estää häntä tarttumasta uusiin mahdollisuuksiin tai yrittämästä saavuttaa tavoitteitaan. Pessimistisyyden tunnelukko liittyy usein myös muihin tunnelukkoihin, kuten epäonnistumisen ja riittämättömyyden tunteisiin.

Kietoutuneisuuden tunnelukko

Kietoutuneisuuden tunnelukko voi syntyä jos vanhempi liittää lapsen oman identiteettinsä jatkeeksi, eikä näe tätä erillisenä, ainutlaatuisena ihmisenä jolla on oma tahto, toiveet ja elämä. Vanhempi on ikään kuin koittanut elää lapsensa kautta ja tarvitsee itse lastaan kokeakseen olevansa kokonainen.

Aktivoitunut tunnelukko voi näkyä tai tuntua siten, että ihan kuin eläisi jonkun toisen elämää, jotain muuta varten. Ihminen voi olla hyvin hämillään omien ja muiden tarpeiden ja toiveiden erottamisen kanssa. Elämä mukautuu kietoutumisen kohteen mukaan, ei omien valintojen.

Tunnevajeen tunnelukko

Tunnnevajeen tunnelukon omaavalla henkilöllä on uskomus siitä, että hänen tunteensa eivät ole tärkeitä tai että hän ei osaa tunnistaa, ilmaista tai hallita niitä asianmukaisesti. Tämä voi johtaa siihen, että henkilö tukahduttaa tunteensa tai kieltää niiden olemassaolon, mikä voi johtaa vaikeuksiin kommunikoida tunteistaan.

Tunnnevajeen tunnelukon taustalla voi olla esimerkiksi lapsuuden kokemukset, joissa tunteita ei ole tuettu tai ne on torjuttu, tai traumatisoivat kokemukset, jotka ovat johtaneet henkilön tunnereaktioiden vaimenemiseen.

Ulkopuolisuuden tunnelukko

Ulkopuolisuuden tunnelukon omaava henkilö kokee jatkuvasti olevansa ulkopuolinen ja eristäytynyt ympäröivästä maailmasta ja/tai muista ihmisistä. Tämä voi johtua esimerkiksi lapsuuden kokemuksista, jossa henkilö on joutunut kokemaan hylätyksi tulemisen tunteita, tai vaikeuksista muodostaa läheisiä ihmissuhteita.

Ulkopuolisuuden tunnelukko voi ilmetä monin eri tavoin, kuten sosiaalisten tilanteiden välttämisenä, tuntemattomien ihmisten välttelynä, yksinäisyytenä ja eristäytymisenä muista, epäluottamuksena muihin ihmisiin ja itsensä vertaamisena muihin. Ulkopuolisuuden tunnelukko voi vaikuttaa henkilön elämänlaatuun merkittävästi ja estää häntä nauttimasta elämän tarjoamista sosiaalisista kontakteista ja kokemuksista.

Vaativuuden tunnelukko

Vaativuuden tunnelukon omaava ihminen uskoo, että hänen on oltava täydellinen ja virheetön saavuttaakseen tavoitteensa ja ollakseen arvokas ihminen.

Tällainen henkilö voi asettaa itselleen erittäin korkeat tavoitteet ja odotukset, ja hän on usein erittäin kriittinen itseään kohtaan. Hän voi tuntea jatkuvaa ahdistusta, jos ei saavuta asettamiaan tavoitteita tai tehtäviä ei suoriteta täydellisesti. Tämä tunnelukko voi myös johtaa henkilön työskentelemään ylikierroksilla, joka voi johtaa uupumiseen ja lopulta loppuun palamiseen.

Vaativuuden tunnelukko voi vaikuttaa moniin elämänalueisiin, kuten uraan, ihmissuhteisiin ja terveyteen. Se voi myös vaikuttaa ihmisen itsetuntoon ja elämänlaatuun.

Kaltoinkohtelun tunnelukko

Kaltoinkohtelun tunnelukon omaava henkilö on kokenut henkistä, fyysistä tai seksuaalista kaltoinkohtelua tai väkivaltaa menneisyydessään. Tämä voi johtaa tunnelukkoon, jossa henkilö kokee olevansa jatkuvasti uhattuna tai vaarassa, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti hänen elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa.

Kaltoinkohtelun tunnelukon omaavat henkilöt saattavat pelätä ja välttää tilanteita, jotka muistuttavat heitä menneistä traumoistaan. He voivat myös kokea voimattomuutta, häpeää, syyllisyyttä, vihaa tai katkeruutta kokemuksistaan. Tunnelukko voi vaikuttaa henkilön kykyyn luoda terveitä ihmissuhteita, asettaa rajoja ja luottaa muihin ihmisiin.

Riittämättömyyden tunnelukko

Riittämättömyyden tunnelukon omaavalla henkilöllä on sisäinen uskomus siitä, että hän ei ole riittävän hyvä, fiksu, pätevä tai arvokas, ja että hänen on jatkuvasti ponnisteltava ollakseen hyväksyttävä. Tämä voi johtaa liialliseen itsekritiikkiin, epävarmuuteen ja suoritusahdistukseen.

Tunnelukkoa voi muodostua esimerkiksi vanhempien tai muiden merkittävien henkilöiden asettamien kohtuuttomien vaatimusten tai negatiivisen palautteen seurauksena.

Rankaisevuuden tunnelukko

Aktivoitunut tunnelukko näkyy todella kovina stantardeina, itseen kohdistuvana ankaruutena ja kenties itsevihanakin. Jotkut ovat myös muille hyvin vaativia, toiset taas eivät ikäpäivänä vaatisi muilta sitä, mitä itseltään. Tähän liittyy usein perfektionismia. Rankaisevuus on kuin huonosti toimiva panssari, joka koittaa suojata elämän keskeneräisyydeltä ja haavoittuvuudelta.

Rankaisevuuden tunnelukko syntyy, kun on itse joutunut vaativan ja rankaisevan, kenties häpäisevänkin kohtelun kohteeksi auktoriteetti hahmon taholta. Rankaiseva kohtelu on epäinhimillistävä ja pahimmillaan alistavaa.